Sinuhe

18 tekstów – auto­rem jest Si­nuhe.

Po pra­wie dwóch la­tach wróciłem na tą stronę z za­miarem przeczy­tania głupot, które wte­dy wypisywałem.

Oka­zało się, że "głupo­ty" nie są ta­kie głupie..."Ludzie się nie zmieniają, tyl­ko uczą się żyć sa­mi z sobą..." 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 kwietnia 2012, 15:21

Dlacze­go jak już osiągniemy cel nie star­cza nam sił żeby się nim cieszyć? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 maja 2010, 11:29

Za­letą wol­ne­go po­rusza­nia się jest to że dob­rze wi­dać całą drogę jaką się podąża. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 kwietnia 2010, 01:56

Dlacze­go człowiek naj­le­piej się ba­wi trując się? Al­ko­hol, ty­toń, fe­ta. Większą FaZę ma się pod­czas gry­py czy za­pale­nia płuc a jed­nak nie jest to utożsa­miane z za­bawą. Cze­mu? Od­czu­cia są po­dob­ne.
Dlacze­go ludzie nie pot­ra­fią się cie­szyć spokojem? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 kwietnia 2010, 17:19

Noc jest naj­ciem­niej­sza tuż przed świtem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 marca 2010, 00:02

Odejdź zwiet­rzała pod­nieto mo­jego szaleństwa! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 marca 2010, 12:34

Z niektórych myśli nie wol­no się zwie­rzać, jed­nak nie po­winien o tym de­cydo­wać rozsądek, a chęć wy­powie­dze­nia ich. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 marca 2010, 20:33

"Jak masz dużego ku**sa to nie znaczy, że mu­sisz grać w por­no­lach." (wy­baczcie od­ro­biny wul­ga­ryz­mu ale jest to cy­taty z filmu)

Jeśli jes­teś dob­ry w czymś, masz ta­lent, lecz nudzi Cię to, to nie znaczy, że masz się roz­wi­jać w tym kierun­ku tyl­ko dla­tego, że masz pre­dys­po­zycję.

Naj­ważniej­sze od­po­wie­dzieć so­bie na py­tanie: "Co lu­bię w życiu ro­bić" :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2010, 12:18

Mu­zyki nie pot­rze­bujesz ro­zumieć, czu­jesz ją. Łączy ludzi na całym świecie i jest je­dynym uni­wer­salnym środ­kiem prze­kazu.
Mu­zyka jest języ­kiem wszechświata! ;) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 marca 2010, 11:24

Prze­moc może być użyta dla dob­rej sprawy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2010, 16:39
Sinuhe

Food for thoughts.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sinuhe

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność